Ekosystem av saker och tjänstestrategier

Ett mycket kort inlägg så här i brytningen mellan 28 februari och skottdagen. Har under en tid haft allt intensivare tankar om allt smartare enheter, sensornätverk, taggningsmöjligheter och förhållningssätt till ett allt mer komplext ekosystem av uppkopplade saker. Allt ifrån åtkomst, upptäckbarhet, gränssnitt, tjänsteexponering, delning och en helt ny form av social åtkomstkontroll är områden som sakta betas av i tanken. Skisser i nästa steg.

 

Ha en fin skottdag!

Annonser

Engagemangsbygge för resultat

Tidigare i veckan fick jag tillfälle att på djupet fundera över frågor som rör vilja, engagemang och prestation som individ och i team. En stark vilja med tillhörande engagemang kan försätta berg. Vilja i sig är ett abstrakt och centralt begrepp. Jag ser viljan som en manifestation av den värdegrund vi står på. Från den positionen hämtar vi in signaler från omgivningen, resonerar och skapar en personlig förståelse i medvetandet. Härifrån tar jag utgångspunkten för diskussion om engagemang. Utifrån de diskussionerna som jag hade tidigare i veckan har jag funderat vidare kring engagemang och ser att en organisation (team) behöver tre pelare:

 • Rationell – Alla förstår sina roller och ansvar
 • Emotionell – Passionen och glöden som varje individ tar med sig in i organisationen (teamet)
 • Motivation – Viljan att investera stort mått av energi på att prestera väl i rollen
Utifrån ett ledarskapsperspektiv behövs ärlig uppmuntran och signalering att inte ens himlen är en begränsning när det gäller för varje individ att utveckla sin förmåga och kompetens. Här behövs ett osvenskt tänkande för att sätta de grundläggande mekanismerna på plats: Belöna framgång och låt strålkastaren lysa starkt på framgångsrika individers prestationer. Genom att kommunicera och dela framgång, skapa en inkluderande kultur och belöna kunskapstörst skapas en tillit i alla led.
Nu vill jag försöka paketera insikterna med det strategiska arbetet.

Avslutar med en egen liten livsbetraktelse: ”Viljan att vilja väl saknar ofta logiska skäl”

 

Getting started with governance of master data

Här fortsätter reseskildringen från Gartner MDM Summit 2012 i London.

Att börja en torsdag morgon 8.00 med ämnet ledning/styrning är ett säkert sätt att vakna upp ordentligt. Det är Debra Logan och Andrew White som är föredragshållare under temat att 66% av organisationer som initierar ett MDM-program kommer att ha svårigheter med att vissa verksamhetsvärdet med MDM. Första bilden ägnas åt spektakulära felräkningar, för att därefter styra om diskussionen där bristfällig informationsstyrning kan leda till sämre verksamhetsprestationer.

Resten av tiden ägnar de åt att bygga upp fallet med ledning och styrning inom MDM-program. De tar avstamp ur gamla koncept men fyller på med nya ansvarsområden med parollen ”Governance is not about doing things right, it is about doing the right things.” De presenterar en bild som placerar in just ledning/styrning av MDM i relation till övrig informationshantering.

Orsaken till att verksamheten behöver hantera master data som en tillgång är:

 • Verksamhetsprocesser blir allt svårare att planera
 • Verksamhetsapplikationer ger inte allt som man har tänkt sig
 • BI är enbart en ”rapportering”
 • Integrations-, migrerings- och konsolideringskostnader med Data Warehouses ökar
 • Införandet av tjänster blir dyrare

Ett antal barriärer finns inom organisationen, fördelat enligt följande:

 • Människor
  • Politik
  • Kultur
  • Organisation
  • Psykologi
 • Verksamhet
  • Ingen brinnande plattform
  • Förändringsobenägenhet
  • Avsaknad av ledarskap
  • Inget som driver
 • Process
  • Förståelse
  • Mognad
  • Förbättring
 • Teknik
  • Silotänkande
  • Omogenhet
  • Svag interoperabilitet
  • Brist på lösningar

MDM Best practices för att leda ett MDM-program:

 • Etablera en policy
 • Tilldela ansvar
 • Genomför inventeringar
 • Skapa mallar och metadata
 • Skapa scheman
 • Uppmuntra och genomför
 • Kommunicera och utbilda

Avslutande rekommendationer är att:

 1. Identifiera var ikonsistent data drabbar verksamheten
 2. Skapa en gångbar arbetsdefinition av MDM-ledning
 3. Tänka stort, men starta smått

Gartner MDM Summit – Organizational issues in MDM

Ted Friedman och Debra Logan står på varsin sida av scenen och välkomnar en stor skara till den sena kvällssessionen. Det är tre nyckelområden som ska diskuteras:

 1. Vilka områden inom organisationen skapar den största barriären för MDM?
 2. Vilka roller och strukturer och måste skapas för att hantera ett effektivt MDM-program?
 3. Hur kan programcheferna ha framgång med intressenterna?

De största potentiella barriärerna enligt Gartner är:

 • Otydligt sponsorskap på ledningsnivå
 • Felaktig bedömning av påverkan förändringen med MDM innebär
 • Kulturell kompatibilitet i osynk med önskade förändringsmål

För att skapa en effektiv organisation presenteras en översiktlig bild med roller, ansvar och tillhörighet. Bilden nedan är en illustration.

De fortsätter med att beskriva varje roll och presenterar hur de kan placeras utifrån ett RACI-perspektiv. En modell presenteras för att mappa varifrån man startar, beroende på var man befinner sig och vilken kultur som råder.

De avslutar en perfekt koordinerad session med att presentera ramverk för bästa möjliga synkronisering av alla intressenters viljor.

Ännu ett pass som innehåller extremt kvalitativ information och modeller för att ta idéer till direkt handling. Känslan efter första dagen är mäktig. Huvudet är fyllt med idéer och uppslag. Dessutom har Gartner bjudit på verktyg för att påbörja resan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gartner MDM Summit – Achieving single version of the truth

Passet handlar om att se hur MDM blir ett nyckelinitiativ baserat på de många olika vyer som finns. Just det här specifika passet fokuserar på MDM utifrån ett produktperspektvi och vyerna är:

 • TTM, Time To Market i from av introduktion av nytt produktinitiativ, materialförsörjning, affärsprocessintegritet och förenkling av processer
 • Operationell förmåga i form av analys, beslutsstöd, spårbarhet, återanvändning, regulatorisk efterlevnad, förenkling av it-stöd/agilt it-stöd
 • Intäkt & tjänster i form av optimerad lagerhållning/lageromsättning, 360-gradersvy över kundkanal, merförsäljning, singularitet i produktrelationer/kopplingar

Det är Andrew White som är föredragshållare och han ägnar ingången av passet till att gå igenom trender:

 • Produkt är inte enbart en fysisk var, allt mer handlar det om olika former av paketerade tjänster eller ren kunskap som produkt
 • Data- och innehållskonvergens (big data + enterprise data)
 • ERP tappar mark och dess järngrepp över datat
 • MDM för produktdata blir smör och bröd
 • Multidomain MDM på tillväxt

Utifrån ingången är det tre nyckelområden som ska gås igenom:

 1. Vad har åstadkommits hittills inom MDM för produktdata?
 2. Vilka är barriärerna för införandet av MDM för produktdata?
 3. Hur expanderar organisationer sin förmåga mot multidomain MDM?

Andrew går igenom fyra referensfall som omfattar Johnson & Johnson, ABB, Daymon Worldwide och Xpedx. Han menar att det rent taktiskt finns goda exempel att hämta för att inte behöva uppfinna sitt eget scenario. Andrew gör ett strategiskt antagande att år 2016 komer 15% av informationslednings- och MDM-program att drivas utifrån en verksamhetsprocessförädling. Dessutom behöver de finansiella investeringarna att femfaldigas jämfört med dagens nivår avseende ledning/styrning av informationstillgångar. Nuvarande marknad (november 2011) är värd 571 M$ med en väntad årlig tillväxt om 18 %, De som är ledare i den magiska kvadranten är Oracle och IBM, med SAP och Tibco strax under i den visionära kvadranten. Gartner anser att vi ska bevaka Informatica och Riversand.

Andrew ägnar några bilder åt vilka barriärer som är upplevda i dagsläget och vilka de bästa metoderna är för att skapa sig en singel vy över sanningen:

 1. Definiera vad som är product master data
 2. Hitta en affärssponsor, helst hos CFO
 3. Skapa ett business case
 4. Skapa ledningsstrukturer för data
 5. Förstå omfattningen (modell, applikation, organisation)
 6. Utvärdera teknikleverantörer
 7. Inkludera datakvalitet för produktdata
 8. Tänk stort, implemetera i små steg
 9. Koppla samman MDM med EIM (Enterprise Information Management)

Dragningen avslutas med ett antal rekommendationer. För nybörjare handlar det om att skapa visionen, börja smått (leverera värde fort) och definiera nyckeltal. För mer avancerade användare handlar det om att anpassa strategin efter mognaden i verksamheten, tillämpa bästa insikterna avseende ledning/styrning och starta med MDM för att sikta mot EIM.

Tar med mig goda insikter i vilka leverantörer som erbjuder vad och att ingen leverantör kan leverar allt.

MDM-definitionen

Diskuterade i ett tidigare inlägg att MDM känns fluffigt. Under en session av John Dixon och Andrew White (på vilken jag inte deltog) definierades MDM enligt följande:

 • MDM är en verksamhetsdisciplin som:
  • Behandlar information som tillgångar
  • Indirekt bidrar till verksamhetens framgångar
  • Som förbättrar processexekvering genom konsistent data

Huvudvärden med MDM är:

 • Synlighet (visibility)
 • Förtroende genom ansvarstagande (accountability)
 • Anpassningsbarhet (adaptability)

Mäta framgångar med MDM

Dagens tredje pass är ”How to measure the benefits and build the business case fpr MDM” med Michael Smith. Michael inleder med att beskriva utmaningarna kring definitionen av tydliga verksamhetsnyttor i relation till MDM. Tre områden är nycklarna för en god start:

 1. Fokus på mätbara verksamhetsvärden
 2. Kvantifiering av värden till reda pengar
 3. Gemensam vy av MDM-programmet och dess utfall

Utifrån inledningen sätter han upp tre nyckelområden för sin presentation:

 1. Vad är processen för att bygga ett effektivt verksamhetsmål med initiativet?
 2. Hur kan nyckeltal användas för att kvantifiera uppnådda effekter av MDM-initiativet?
 3. Hur kan verksamhetsmålet användas för att driva initiativet genom hela dess livscykel?

Nu kommer en egen reflektion innan fortsättningen. Vissa personer som står på sccenen och presenterar är duktiga estradörer. Andra är allmänt löjliga. Sen finns en kategori som utstrålar pondus, kompetens och förtroende. Michael tillhör den sist nämnda kategorin. Med ett sakligt lugn grundat i erfarenhet fångar han mig totalt.

Michael presenterar en 8-stegsprocess för att utveckla ett verksamhetsmål:

 • Organisera ”gisslan” och fokusera på nyttorna med MDM
 • Välj nyckeltal
 • Etablera en nulägesbild baserad på nyckeltalen
 • Beskriv förmågorna med lösningen
 • Förhandla om förbättringsmålen
 • Omvandra målbilden till finansiella resultat
 • Utveckla TCO
 • Räkna på utfallet av TCO i hårdvaluta

Efter diskussioner om ovan nämnda process kommer en genomgång av val av nyckeltal. Med handen på hjärtat erkänner jag frivilligt att nyckeltal inte ligger mig närmast om hjärtat. Men, den här mannen lyckas få mig extremt intresserad av att börja tänka mer på utformningen av nyckeltal än någonsin tidigare. Han lyckas förklara hur man får ut ledande indikatorer med direkt påverkan på positiva resultatutfall. Dessutom lyckas han förklara The Gartner business value model så att jag förstår.

Michael går därefter vidare till en 15-veckors modell för att utveckla verksamhetsmodellen för MDM. Avslutningen är att fokusera på prestandanyckeltal som driver finansiella resultat.

Jag lämnar sessionen med mängder av uppslag i huvudet. Några av dem kommer jag att skissa vidare på när jag flyger hem igen. Skisserna kommer garanterat att genomgå en evolutionsprocess i många iterationer framöver.